Is integratieve geneeskunde de nieuwe zorgvisie waar wij al lang op wachten?

Dit artikel is 18122 keer gelezen!

Integratieve geneeskunde

Integratieve geneeskunde (IM) is een nieuwe visie op gezondheid en gezondheidszorg, die ontstaan is in Noord-Amerika en zich de laatste jaren heeft ontwikkeld tot een wereldwijde beweging. Het wordt gekenmerkt door een meer gelijkwaardige arts-patiëntverhouding, aandacht voor preventie, het betrekken van alle aspecten in iemands leven die een rol kunnen spelen in ziekte en gezondheid, en een combinatie van de reguliere geneeskunde met het beste van complementaire en alternatieve behandelingen. In dit artikel wordt aangegeven wat IM inhoudt, er wordt ingegaan op de geschiedenis van IM, en de behoefte aan IM in de Nederlandse geneeskunde. Ten slotte wordt besproken op welke wijze IM door de Nederlandse arts kan worden bedreven met inachtneming van het wetenschappelijk bewijs voor veiligheid en effectiviteit van complementaire behandelingen.

Integratieve geneeskunde is gebasseerd op een aantal belangrijke uitgangspunten.

 • De relatie tussen behandelaar en patiënt een zeer belangrijke rol: arts en patiënt worden gezien als gelijkwaardige partners in het genezingsproces. De eigen verantwoordelijk van de patiënt voor zijn gezondheid staat centraal en beslissingen over het te volgen diagnostisch en therapeutisch traject zijn gebaseerd op de waarden, overtuigingen en voorkeuren van de patiënt in combinatie met het beschikbare wetenschappelijke bewijs.
 • Er wordt veel aandacht besteed aan de wisselwerking tussen lichaam en psyche en wordt dit aspect betrokken bij zowel preventie als herstel van ziekte. Ook andere factoren die gezondheid en ziekte kunnen beïnvloeden, komen regelmatig ter sprake tijdens een consult, inclusief sociale en spirituele factoren. Dit betekent dat er veel aandacht is voor zaken als voeding, leefomgeving, beweging, stressmanagement en geestelijk/spiritueel welbevinden. Daarbij is er binnen IM relatief veel aandacht voor preventie met behoud en herstel van algeheel welbevinden in tegenstelling tot binnen de reguliere geneeskunde, waarbij de focus vooral ligt op ziekte en de behandeling daarvan.
 • IM omarmt een breder paradigma met betrekking tot ziekte en gezondheid dan het huidige biomedische model. IM combineert, waar mogelijk, de reguliere geneeskunde met complementaire en alternatieve therapieën om zo te komen tot de meest effectieve, de minst invasieve, minst toxische en goedkoopste behandelmethoden. Evidence-based medicine blijft hierbij zo veel mogelijk het uitgangspunt, zowel ten aanzien van de reguliere als de complementaire behandelingen.

Oorsprong en actualiteit

De term integratieve geneeskunde is in 1999 ontstaan in de Verenigde Staten toen een aantal universitair medische centra zich verenigden in het Consortium of Academic Health Centers for Integrative Medicine. Zij vonden het tijd om zich sterk te maken voor een integrale gezondheidszorg, met als doel het stimuleren van gezondheid. Thans werken in de VS meer dan zestig medi­sch aca­de­mi­s­che cen­tra samen aan de ontwik­ke­ling van integratieve geneeskunde (IM) door mid­del van onderzoek en oplei­ding. In Europa, met name in Duitsland en Engeland, vin­den ook talloze ontwik­ke­lin­gen plaats op het gebied van IM. Enkele zie­ken­hu­izen in Neder­land ver­ken­nen de moge­li­j­k­he­den van IM of onderzo­e­ken of ze op dit gebied iets kun­nen opstar­ten. Het eerste Nederlandse ziekenhuis dat IM biedt is het Amsterdamse Slotervaartziekenhuis. Diverse instel­lin­gen voor oude­ren­zorg in Neder­land pas­sen, naast reguliere zorg, ook com­ple­men­taire zorg toe in de prak­tijk.

Omschrijving van de behandeling                     

Inte­gra­tive Medi­cine is een zorgvisie die zich richt op vitaliteit, welbevinden en mogelijkheden en niet zozeer op ziekte, klachten en beperkingen. De rela­tie tus­sen behan­delaar en patiënt speelt daarbij een belan­gri­jke rol. IM legt de nadruk op het vermogen van het lichaam om te genezen. Teneinde het zelfhelend vermogen te optimaliseren richt IM zich op zowel de fysieke als de mentale en emotionele aspecten van de mens. Al deze dimensies zijn relevant om ziekte en gezondheid te kunnen begrijpen. Uit­gangs­punt is dat de wis­selwer­king tus­sen lichaam en psy­che wordt erkend en wordt betrok­ken bij pre­ven­tie en her­stel van ziekte. IM is gefocust op de minst inva­sieve, minst toxi­s­che en minst dure met­hode om gezond­heid te sti­mu­le­ren en com­bi­ne­ert waar mogelijk wetenschappelijk bewezen reguli­ere behandelingen met com­ple­men­taire behandelingen. Bij het stre­ven naar zo goed moge­lijke genezing wor­den naast het lichaam ook andere aspecten van de per­soon betrok­ken. Bin­nen de visie van IM wordt de eigen verantwo­or­de­li­j­k­heid van de patiënt voor zijn of haar gezond­heid en behan­de­ling erkend. De pijlers van IM zijn preventie, het inzetten van de meest effectieve therapie (regulier en/of complementair), de essentiële individuele arts-patiëntrelatie en het gebruik maken van een helende omgeving. Ook voeding, beweging en ontspanning kunnen een belangrijk deel van het behandelplan zijn.

Effectiviteit

Amerikaanse onderzoeken (o.a bij Duke, Harvard, Stanford en Mayo Clinic) hebben de gunstige werking van IM inmiddels duidelijk gemaakt. Belan­grijk is dat de patiënt zelf ook aan­ge­reikt kri­jgt wat hij/zij kan bijdra­gen aan een zo goed moge­li­jke balans, zowel in pre­ven­tie als her­stel van ziekte. Bin­nen IM ligt de nad­ruk niet op ziekte en bestri­j­ding van symp­to­men, maar op gezond­heid en wel­be­vin­den, met uit­brei­ding naar behoud en her­stel van vita­li­teit en zin­ge­ving. Regulier gebru­ikte met­ho­den wor­den daar­bij geïn­te­gre­erd met wetenschappelijk bewezen com­ple­men­taire technieken. In Nederland biedt het Nationaal Informatie en Kenniscentrum Integrative Medicine (NIKIM) voor medisch specialisten en andere geïnteresseerde professionals een netwerk voor IM. Voor Parkinsonpatiënten staat deze wijze van behandelen helaas nog in de kinderschoenen.

Behandelaars

Speciaal daartoe opgeleide (huis-)artsen en specialisten (in Nederland helaas nog schaars).

Vergoeding verzekeraars

Het reguliere deel van de behandeling door huisarts of specialist zal normaal vergoed worden. Niet geïntegreerde aanvullende therapieën zullen in de regel gedekt zijn onder een  aanvullende dekking.

Waardeert u onze website, like ons dan op Facebook

 

 

4 thoughts on “Is integratieve geneeskunde de nieuwe zorgvisie waar wij al lang op wachten?

 • minervacounseling@gmail.com'
  12 februari 2016 at 11:47
  Permalink

  Holistische benadering en gelijkwaardigheid van cliënt en behandelaar heet nu ineens integratieve geneeskunde? Dat wat jarenlang als kwakzalverij verguisd is als het ging over de alternatieve en complementaire geneeskunde, wordt anno 2016 onder een klinisch verantwoorde term opnieuw geintroduceerd als een "nieuwe visie op gezondheidszorg" in de reguliere zorg? Jammer dat het alternatieve deel, "de aanvullende therapieën" prompt weer niet gedekt worden in de basisverzekering.  Hoe zeggen ze dat..? Oneerlijke concurrentie, monopolie positie van de reguliere zorgverlening en goed gejat is beter dan slecht bedacht.

 • familiedemooij@hotmail.com'
  12 februari 2016 at 12:21
  Permalink

  Zijn er in Nederland al artsen die daar mee werken?en zo ja waar.

 • tinywille@icloud.com'
  12 februari 2016 at 16:42
  Permalink

  Het wordt tijd , dat er een alternatief geboden wordt.

 • enenenis@hotmail.com'
  13 februari 2016 at 14:58
  Permalink

  Dat het huidige reguliere `wetenschaps`systeem faalt is al veel langer duidelijk, maar alles en iedereen is ermee verweven, en er zijn giga-belangen mee gemoeid, dus zullen er mensen moeten OPSTAAN….die en deskundig zijn en de macht hebben of kunnen genereren om deze hele farce aan de kaak te stellen,  anders blijft het hele NL `zorg`- beleid gericht op de symptoombestrijdende farmaceutische Biljarden Industrie die dit alles al decennia fundeert en instagneert, en niet alleen in NL…
  Aangezien dat systeem een meer dan fantastisch business-model is gebleken, zal er met hand en tand verzet worden geboden aan een herziening, in hun ogen, ondermijning… van het NL zorgsysteem.

  Daarnaast zal ook het NL volk eens een keer Wakker moeten worden vwb datgene wat zij dagelijks naar binnen werken aan gezondheidsondermijnende etenswaren en genotsmiddelen, want ook dàt helpt niet echt mee aan het algehele welzijn, dat af te lezen is aan de Welvaartsziektenstatistieken….
   

  Dus zullen ook voedingsgiganten als Nestle en Unilever & Co… hun verantwoordelijkheden moeten begrijpen en nemen, want het supermarktdieet is grotendeels verantwoordelijk voor het grote aantal patienten in bovengenoemde statistieken.

  Nederland op de schop… het zal mij benieuwen of dat in de komende decennia lukt, want die zijn er nodig om een algehele bewustzijnsvernieuwing te doen plaatsvinden, of.. mss, en hopelijk… eerder.

   

Geef een reactie

Populair